Vårt formål: Purpose hos Heidelberg Materials prefab Norge

Slik gjør vi det her: Purpose og verdier


Vi er opptatt av å være tilgjengelig for hverandre og å spille hverandre gode, og deler mer enn gjerne våre erfaringer med deg.

Fire prinsipper står sentralt – sammenfattet i vårt felles formål, vårt Purpose: 
•    Samarbeid 
•    Kunde-orientering
•    Innovasjon og utvikling
•    Langsiktig tenkning og bærekraft
 
Vi har også et sett verdier som skal være retningsgivende for hvordan en som er ansatt hos oss opptrer og samhandler – nemlig stolthet, respekt, ærlighet og redelighet. 
Som en rød tråd gjennom det hele og sentralt i alt vi gjør er vårt fokus på helse, miljø og sikkerhet:
•    Ingen skal skade seg på jobb! Vi har det aldri så travelt at vi ikke kan gjøre jobben trygt og sikkert


Et mangfoldig og godt arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er viktig for oss.. Sentralt i dette står utvikling av gode relasjoner basert på tillit og gjensidig respekt – med nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. 
Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som kjennetegnes av et inkluderende arbeidsmiljø der vi betrakter ulikheter og mangfold som en styrke – og hvor alle bidrar til å skape en følelse av tilhørighet, fellesskap og aksept for hverandres forskjeller. 
Alle medarbeidere skal ha like rettigheter og muligheter på arbeidsplassen. Enhver ansatt har dessuten rett til å føle seg inkludert og forventes også å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø. Å gi og ta på denne måten understøtter et trygt og attraktivt arbeidsmiljø. Vi skaper arbeidsmiljøet sammen! 

Samhandling og involverende arbeidsprosesser
Samarbeid og medvirkning står sentralt: Involvering, deltakelse og engasjement skal prege oss i vårt arbeid. De beste løsningene finner vi i fellesskap med våre ansatte, kunder, leverandører og andre aktuelle samarbeidspartnere. 
Internt i bedriften har vi etablert et effektivt og gjensidig forpliktende partsamarbeid med arbeidstakerrepresentanter, lokalt og sentralt. Gjennom medinnflytelse, informasjon og åpenhet, jobber vi sammen mot felles mål. Ved å utnytte vår samlede kompetanse og spille hverandre gode på denne måten blir vi sterkere, sikrer utvikling og forbedring, oppnår bedre resultater - og blir en enda bedre støtte får våre kunder og samarbeidspartnere. 

Ansattgoder
Hos oss har vi ansattgoder som skaper trygghet, stimulerer til utvikling, oppmuntrer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket.

Blant annet tilbyr vi
•    Gode forsikringsordninger, inkludert uførepensjon og privat ulykkesdekning
•    Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom 
•    Fleksibel arbeidstid / timebankordning
•    Mobilt / fleksibelt arbeid innenfor gitte rammer 
•    Støtte til utdanning
•    Utstrakt samarbeid med bedriftshelsetjeneste
•    Treningstilbud
•    Tilbud om forebyggende behandling hos fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor
•    Data- og vernebriller med styrke
•    Rabattordninger for private kjøp  
•    Bedriftsidrettslag ved noen av våre lokaliteter
•    Sosiale arrangementer og idrettsaktiviteter vi organiserer selv eller deltar på i regi av andre
•    Påskjønnelser og gaver til ansatte
•    Fri på jul- og nyttårsaften

Kompetanseutvikling
Vår suksess avhenger av vår evne til å mobilisere og utvikle kompetansen som finnes i organisasjonen. Det er menneskene hos oss og deres samlede kompetanse som skaper verdi for våre kunder og gjør oss til en god samarbeidspartner. 

Vi forventer at ansatte hos oss utvikler seg og tar utfordringer – og er opptatt av å skape arenaer for kontinuerlig utvikling og mestring. Vi jobber aktivt med talent- og lederutvikling, og søker å fremme en kultur for kunnskapsdeling og konstruktiv feedback. 

Vi har ulike interne kurs og programmer, men tilbyr også kurs og etterutdanning ved eksterne studier der aktuelt. Vår oppfatning er imidlertid at den beste læringen skjer på jobben. Vi oppmuntrer derfor ansatte til å utfordre og være tilgjengelig for hverandre og spille hverandre gode.

For å legge til rette for dette har vi blant annet fokus på:
•    Introduksjonssamling for nyansatte
•    Individuelle utviklingsplaner 
•    Utstrakt intern opplæring, blant annet med mulighet for å gå opp til fagbrev 
•    Etterfølgerplanlegging og tilbud om interne karrieremuligheter
•    Delegering av ansvar og stor grad av autonomi
•    Talent og lederutvikling, blant annet gjennom etablerte fag- og lederutviklingsprogrammer i konsernet /     Heidelberg Materials
•    Samarbeid med bransjeforeninger og utdanningsinstitusjoner

Elin Røed

HR-sjef

Heidelberg Materials prefab Moss (HK) Peer Gynts vei 1
1535 Moss
Norge

Downloads